Интелектуална Собственост

Всички наши платени видео уроците са защитени със закона за авторското право. Изтеглянето на уроците за лично ползване или тяхното разпространение се тълкува, като нарушение на авторските права на www.4brushes.co.uk.
При потребител с констатирано нарушение на интелектуалната собственост 4brushes.co.uk си запазва правото да деактивира профила му. Според закона на Република България страната следва да ни обезащити за всички понесени щети.

Всички безплатни видео уроци, статии или снимки могат да се разпространяват, при условие, че 4brushes.co.uk е упоментат като първоизточник.

”АВТОР” ще означава лицето, което участва със собствен творчески принос при създаването на един или повече закриляни обекти по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права – изображения, аудио-визуални произведения, произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство или дизайна, фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския или бази данни. Правата на автора са инкорпорирани в продукт, който се предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ НА ПРАВАТА, с който ПОЛЗВАТЕЛЯ не може да търгува свободно без изрично писмено потвърждение на автора.

”ПОЛЗВАТЕЛ НА ПРАВАТА” ще означава физическо или юридическо лице, което по силата на договор закупува неизключителни права върху готов продукт, като придобива права от автора, инкорпорирани в продукта.

ПРЕДМЕТ

По силата на това споразомение авторът прехвърля на ползвателя неизключително право върху следния обект на авторско право, който по-долу ще се нарича „произведение“:

  1. Създаване на рисувани модели с определена комбинация от продукти
  2. заснемане на технологията на изработка
  3. Аудио визуални изображения на готовия/те продукт/и и на процесът по изработката им.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗКЛЮЧИТЕЛНО АВТОРСКО ПРАВО

При прехвърляне на неизключително авторско право, ползвателят не може да постави свое лого или инициал върху произведението на автора.

Ползвателят е длъжен да посочи автора на произведението.

Ползвателят няма право да заличава инициалите или името на автора от произведението.

Ползвателят няма право да променя, да разпространява, да възпроизвежда, да представя публично, да преработва произведението без изричното писмено съгласие или разрешение на автора за всяка конкретна преработка, разпространение (следва да определи източника и таргет аудиторията), възпроизводство, публично представяне и други подобни, освен, ако това изрично не е посочено в предмета на договора или авторът не даде писмено съгласие.

При неизпълнение всяка от страните следва да обезщети другата страна за всички понесени преки щети, понесени необходими разноски или извършени необходими разходи за възстановяване на причинената щета. За същите се представят разходно оправдателни документи (договори, касови и фискални бележки, протоколи, фактури и други подобни).

Спрямо това споразомение се прилага действащото законодателство в Република България и приложимите европейски Регламенти и Директиви, засягащи търговски отношения и авторски права, защита на лични данни и други закони приложими към договора .

Shopping Cart